Oprávnění pro skupiny

Započítávání bodů

§ 123b

(1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena sankce za přestupek, sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, nebo mu byl uložen kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku anebo mu byl soudem uložen trest za trestný čin, a přestupek, jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku anebo trestný čin, spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů.

(2) Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno

a) oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení,

b) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku, nebo

c) rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin.

(3) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručí

a) policie nebo obecní policie, jde-li o oznámení uvedené v odstavci 2 písm. a), a to do 3 pracovních dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení,

b) orgán, který uložil sankci za přestupek, sankci za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo trest za kázeňský přestupek v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená v odst. 2 písm. b), a to do

- 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo

- 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od orgánu, který věc projednal ve druhém stupni řízení,

c) soud, který uložil trest za trestný čin v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená v odstavci 2 písm. c), a to do

- 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo

- 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou právní moci od soudu, který věc projednal ve druhém stupni řízení.

(4) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se považují za doručené dnem, kdy je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží. Není-li rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci, považuje se za nedoručené. Místo rozhodnutí lze doručit oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí, které má být doručeno. Neobsahuje-li oznámení podle věty třetí údaje potřebné k provedení záznamu do registru řidičů, obecní úřad obce s rozšířenou působností požádá o doručení rozhodnutí.

(5) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost řidiče výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.

(6) Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost řidiče ověřený výstup z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zvláštního právního předpisu ).

(7) Jde-li o řidiče, který je příslušníkem zpravodajské služby, odstavce 1 až 4 se nepoužijí.

K odst. 1 :
Body se evidují v registru řidičů. Základní podmínkou je, aby mohly být body zaznamenány respektive uděleny, existence pravomocného rozhodnutí nebo rozsudku.

K odst. 2 :
Záznam bodů provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to ve lhůtě do pěti pracovních dnů na základě oznámení od orgánu, který takové protiprávní jednání pravomocně projednal.
O zaznamenávání bodů se nevede správní řízení a nevydává se správní rozhodnutí. Jedinou výjimkou je postup dle § 123f odst. 3 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

K odst. 3 :
V rámci tohoto ustanovení se řeší oznamovací povinnost všech subjektů, kteří připadají do úvahy při projednávání protiprávních jednání řidičů, a stanovují se lhůty pro splnění této oznamovací povinnosti. Je však otázkou, zda je v technických možnostech orgánů veřejné správy a soudů zajistit v zákonem stanovených lhůtách doručit oznámení nebo rozhodnutí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.


K odst. 4 :
Oznámení a rozhodnutí jsou podkladem pro záznam bodů do registru řidičů, v tomto ustanovení jsou uvedeny obecně náležitosti co se týče podkladů potřebných pro zápis bodů do registru řidičů a postup v případě pokud tomu tak není. Zákon přímo nestanoví, co by mělo být obsahem takového hlášení respektive oznámení. Avšak, aby příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, byl schopen provést bodový zápis do bodového hodnocení , bude nesporně muset znát právní kvalifikaci, popis skutku, nabytí právní moci apod.

K odst. 5 :
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností oznámí celkový počet zaznamenaných bodů řidiči pouze na jeho žádost a na jeho náklady.

K odst. 6 :
Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost řidiče na jeho náklady ověřený výstup z registru řidičů, který se týká jeho bodového stavu.§ 123c

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů.

(2) Dopustil-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním zařazeným do bodového hodnocení, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a ministerstvu.

(5) Řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů, je povinen výzvu podle odstavce 3 splnit.

(6) Pro odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 3 platí obdobně § 113 odst. 5.

(7) Dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku. Ministerstvo sdělí, po obdržení podkladů zaslaných příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.

(8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 7 počíná běžet ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů.

K odst. 1 :
Bodový systém je nastaven na principu načítání bodů do celkové výše 12. Každý řidič do systému vstupuje s nulou bodů, avšak po dosažení celkového počtu 12 bodů, do 5 pracovních dnů po oznámení o dosažení 12 bodů, takovýto řidič pozbývá řidičské oprávnění.

K odst. 2 :
Řidiči, který jedním skutkem naplnil více skutkový podstat zařazených do bodového systému, se ukládají body pouze v rozsahu nezávažnějšího z nich, kterým se dopustil přestupku či trestného činu. V takovém to případě se body nesčítají, avšak v případě, že řidič spáchá více skutků, přidělí se mu body za každý takový skutek zvlášť, a to i v případě, kdy se budou tyto skutky projednávat ve společném řízení.

K odst. 3 :
Zde je upraven postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností vůči řidiči, který v bodovém hodnocení dosáhl 12 bodů a je držitel řidičského oprávnění vydaného Českou republikou.
Jestliže, řidič dosáhne 12bodů v jeho bodovém hodnocení příslušný úřad mu tuto skutečnosti písemně oznámí a současně jej vyzve, aby nejpozději do pěti pracovních dnů odevzdal řidičský průkaz.

Pětidenní lhůta pro odevzdání řidičského průkazu a pro pozbytí řidičského oprávnění neběží v případě, že řidič podal námitky proti záznamu bodů podle § 123f zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a doposud nebylo o těchto námitkách rozhodnuto.

K odst. 4 :
Zde je upraven postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností vůči řidiči, který v bodovém hodnocení dosáhl 12 bodů a je držitel řidičského oprávnění vydaného cizím státem, tedy držiteli cizozemského řidičského průkazu.
Jestliže takový řidič dosáhne 12bodů v jeho bodovém hodnocení, příslušný úřad tuto skutečnost sdělí Ministerstvu dopravy a taktéž dotčenému řidiči.

K odst. 5 :
Řidiči je tímto ustanovením ukládána povinnost, aby nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů odevzdal řidičský průkaz a pokud mu byl vydán i mezinárodní řidičský průkaz.

K odst. 6:
O odevzdání řidičského průkazu a případně i mezinárodního vydává příslušný obecní úřadu obce s rozšířenou působností doklad o jeho odevzdání, který obsahuje náležitosti § 113 odst. 5 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

K odst. 7 :
Na tyto řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz Evropských společenství, řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo mezinárodní řidičský průkaz, se použije speciální úprava oproti držitelům českých průkazů, neboť na tyto řidiče se nevztahuje ust. § 123c zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Tito řidiči dosažením 12 bodů pozbývají právo k řízením motorového vozidla na území České republiky na dobu jednoho roku.
O dosažení 12 bodů v tomto případě Ministerstvo dopravy vyrozumí příslušný orgán státu, který cizozemský řidičský průkaz vydal.

K odst. 8 :
Toto ustanovení zákona upravuje , od kdy se počítá lhůta pozbytí řidičského oprávnění na území České republiky na dobu 12 měsíců u držitelů řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, kteří dosáhli 12 bodů v bodovém hodnocení.

 

 

 

 

 

 


« zpět
©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek