Oprávnění pro skupiny

Odečítání bodů

§ 123e

(1) Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,

b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),

c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.

K tomuto dni provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností záznam v registru řidičů o odečtení bodů z dosaženého počtu stanovených bodů řidiči, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů.

(2) Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí.

(3) Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů podle odstavce 1.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a

a) doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu4), které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a

b) neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

(5) Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.

(6) Odečtení všech 12 zaznamenaných bodů oznámí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně řidiči nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, ke kterému byl záznam o odečtení bodů proveden v registru řidičů.

K odst. 1 :
Jako motivační a výchovný prvek bodového systému je forma odečítání bodů z bodového stavu řidiče. Body se odečítají pouze do hodnoty nula. Základní podmínkou tohoto odečtu bodů je, že řidič nebyl po stanovenou dobu ( 12, 24, 36 měsíců ) pravomocně postižen za jednání, které podléhá bodovému hodnocení řidiče. O odečtení bodů se nemusí žádným způsobem žádat, příslušný obecní úřad s rozšířenou působností je povinen konat z vlastní iniciativy tj. z moci úřední.
Po dvanácti měsících od posledního pravomocného postihu se odečtou maximálně čtyři body, po dalších dvanácti měsících další také nejvýše čtyři body a po následujících dvanácti měsících tedy po třech letech se řidič již z cela vynuluje.

Odečítání bodů podle § 123e zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, nelze uplatnit u toho řidiče, který již dosáhl celkového počtu 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění. V takovém případě se postupuje v souladu s ust. § 123d odst. 4 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

K odst. 2:
V případech, kdy je zrušeno pravomocné správní rozhodnutí nebo soudní rozsudek, za který byl proveden bodový záznam do bodového hodnocení řidiče, v rámci opravných prostředků, musí být takto zapsané body odečteny, neboť odpadl právní důvod jejich zápisu. To platí i v případech, kdy byla zrušena bloková pokuta uložená v blokovém řízení za takový přestupek, který podléhá bodovému hodnocení.

K odst. 3 :
Lhůty pro odečítání bodů neběží po dobu výkonu trestu či sankce zákazu činnosti řízení motorových vozidel.

K odst. 4 :
Jako rehabilitační prvek bodového systému je možnost odečtení tří bodů z bodového stavu řidiče, kdy na základě písemné žádosti řidiče, který doložil potvrzení o provedeném školení bezpečné jízdy za současně splněné podmínky jeho bodového stavu, který nesmí činit více než 10bodů za porušení právních předpisů ohodnocených méně než 6 body, mu budou tyto tři body odečteny ke dni absolvovaného školení bezpečné jízdy.

K odst. 5 :
Řidiči, který podá žádost o odečet tří bodů a tuto svou žádost doloží provedeným školením bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy ne starším než jeden měsíc před podáním žádosti, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do 3 dnů vymaže tyto tři body z jeho bodového hodnocení řidiče vedeného v registru řidičů.

K odst. 6 :
Z této zákonem dané formulace vyplývá, že toto ustanovení se týká pouze řidičů, kteří dosáhli dvanácti bodů v jejich bodovém hodnocení a však toto ustanovení postrádá jakýkoliv smysl, neboť řidič tím, že dosáhne dvanácti bodů pozbývá řidičské oprávnění. Pokud chce získat toto své řidičské oprávnění zpět, musí až po uplynutí jednoho roku dle § 123d odst. 1 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, požádat o vrácení svého řidičského oprávnění, za splnění podmínky doložení absolvovaného přezkoušení z odborné způsobilosti podle zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění, ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá novému bodovému hodnocení, tak jak to vyplývá z ust. § 123d odst. 4 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Z výše popsaného vyplývá, že toto ustanovení se v praxi nepoužívá.

 

 

 

 

 


« zpět
©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek