Oprávnění pro skupiny

Bodové hodnocení

 

Přehled  jednání  spočívajících  v  porušení  vybraných  povinností stanovených

předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání :

Počet  bodů
   
7  
   
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7

 

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

 7

 

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

 7

 

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

 7

 

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

 7

 

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

 7

 

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví

nebo ohrožením života

 7

 

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

 7

 

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

 7
   
5  
   

 

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

 5

 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

 5

 

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn “Stůj” daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

 5

 

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

 5

 

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

 5
   
4  
   

 

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

 4

 

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

 4

 

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20% a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více podle jiných právních předpisů 42)

 4

 

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

 4

 

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

 4

 

 

 3

 

 

 

 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

 3

 

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

 3

 

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu

 3

 

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4)

 3

 

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

 

 3

 

 

 2

 

 

 

 

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

 2

 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než km.h-1 a méně než km.h-1 mimo obec

 2

 

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

 2

 

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při zaznamenávání bodů do bodového hodnocení za jednání spáchaná porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla před účinností tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

 

 

 


« zpět
©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek