Oprávnění pro skupiny

Námitky proti záznamu bodů

§ 123f

(1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.

(2) Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.

(3) Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.

(4) Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.

 

K odst. 1 :
Řidič se může proti provedeným záznamům ohradit a to formou písemné námitky, která se podává u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Tento příslušný úřad námitky posoudí a shledá-li je důvodnými postupuje podle § 123f odst. 2 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, pokud námitky shledá nedůvodnými pak postupuje dle § 123f odst. 3 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Lhůta pro podání námitek není nijak omezena.

 

K odst. 2 :
Pokud shledá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatněné námitky za důvodnými, provede ve lhůtě deseti pracovních dnů v registru řidičů opravu v zaznamenaných bodech. O provedené opravě záznamu bodů se nevydává rozhodnutí, pouze se o ní neprodleně vyrozumí účastník řízení.

 

K odst. 3 :
Jestliže příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nepovažuje uplatněné námitky za důvodné pro provedení opravy v zaznamenaných bodech, považuje se podání námitek za žádost podle § 44 a 45 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Podáním námitek je v takovém případě zahájeno správní řízení , o kterém příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodnutí. V tomto rozhodnutí ve výrokové části uplatněné námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.

 

K odst. 4:
Zvláštní ustanovení o počítání lhůt se týká případů, kdy řidič uplatnil námitky proti dosažení 12 bodů. V takovém případě neběží lhůta stanovená pro pozbytí řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu. Nebylo-li námitkám vyhověno, po právní moci rozhodnutí podle § 123f odst. 3 zák.č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, lhůta dobíhá.

 

 

 

 


« zpět
©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek